Heroku 如何使用多个构建包

只用config:set BUILDPACK_URL不够了吗?

构建包套装

以常规的方式进行设置。

$ heroku buildpacks:set heroku/ruby

增加

$ heroku buildpacks:add --index 1 heroku/nodejs

确定

heroku buildpacks
=== nameless-brushlands-4859 Buildpack
1. heroku/nodejs
2. heroku/ruby

以前的.buildpacks的方式已经不推荐使用了吗?需要重新编写吗?