AWS-SDK for JavaScript(Node.js)的重试机制

JavaScript(Nodejs)的AWS-SDK重试

我发现默认设置中有重试功能……为了自己做个备忘。

请提供一个参考的网址

关于最大重试次数
关于超时

重置

我会用这种感觉在CloudWatch上做一下备份。

const AWS = require('aws-sdk');

const cw = AWS.CloudWatch({
  apiVersion: '2010-08-01',
  region: 'ap-northeast-1',
  maxRetries: 6,
  httpOptions: {
    timeout: 10000,
  }
})

警告

我们来读文件吧